הלכות עבודת יום הכפורים - הקדמה

הלכות עבודת יוה"כ מצות עשה אחת והיא שיעשה מעשה יום הכפורים כולו על הסדר כמו שכתוב בפרשת אחרי מות הקרבנות והוידויין ושילוח השעיר ושאר העבודות וביאור מצוה זו בפרקים אלו: