בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים, אחרי תפלת מנחה, ה'תשכ"ט.

יתן1 השי"ת התעוררות תשובה אמיתית, וכפי שמסיים רבינו הזקן בפסוקים שמביא באגה"ת2 : "השיבנו ה' אליך וגו'", ואז "ונשובה", ועד ש"חדש ימינו כקדם"3,

ויהי' זה מתוך שמחה וטוב לבב, כבתשובה עילאה4,

ובאופן שיאיר בכל כחות הנפש, ויומשך בפועל במחשבה דיבור ומעשה, מתוך הרחבה ומתוך שמחה וטוב לבב.

ועי"ז תומשך ברכת הוי', שתהי' שנת אורה, שנת ברכה וכו' ושנת תורה, ובמילא5 גם שנת גאולה – גאולה הפרטית6 וגאולה הכללית – בביאת משיח צדקנו בקרוב ממש7, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, ו"שמחת8 עולם על ראשם"9.