בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו

ערב יום הכיפורים, לפני כל נדרי, ה'תשכ"ט.

"וידבר1 גו' דבר גו' יברכך גו' יאר גו' ישא גו' ושמו גו' ואני אברכם"2.

יתן השי"ת לכל אחד מכם ולכולם יחד – כהלשון "ברכנו אבינו כולנו כאחד"3 – שנת אורה, שנת ברכה וכו', ככל אותיות הא"ב, עד לשנת תורה – בלימוד התורה בהתמדה ושקידה הן בנגלה והן בחסידות, והלימוד יהי' מביא לידי מעשה קיום המצוות בהידור, ולעשות כל האמור מתוך שמחה וטוב לבב, ובבריאות הנכונה.

וכל זה יומשך למטה מעשרה טפחים, ועד שיהי' "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה"4, "נחלה בלי מצרים"5 – אצלכם בלימוד התורה, ותמשיכו זאת לאח"ז בהענין ד"ונתתי6 גשמיכם בעתם"7, שגם בכל הענינים הגשמיים8 תומשך ברכת ה' ד"ופרצת" ועד לאופן ד"נחלה בלי מצרים", "מידו9 המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה"10,

ולהמשיך את הגאולה הפרטית – שתלמדו ללא מניעות ועיכובים בהצלחה רבה ומופלגה, ועד – להמשיך גם את הגאולה הכללית האמיתית והשלימה ע"י משיח11 צדקנו, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו, בקרוב ממש, אמן כן יהי רצון.

* חתימה וגמר חתימה טובה.