בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו

ערב יום הכיפורים, לפני כל נדרי, ה'תש"ל.

בלתי מוגה

"וידבר גו' דבר גו' יברכך גו' יאר גו' ישא גו' ושמו גו' ואני אברכם"1.

השי"ת יברך את כל אחד מכם וכולכם יחד, בתוככי כלל ישראל, בחתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים.

ותהי' הצלחה רבה ומופלגה בלימוד התורה, נגלה וחסידות, והלימוד יהי' מביא לידי מעשה2 – הידור בקיום המצוות ובעבודת התפלה במיוחד.

וכיון שהשנה התחילה בשבת, ו"בתר רישא גופא אזיל"3 – תהי' השנה כולה באופן של שביתה מן המזיקין4 וכל הענינים המבלבלים ללימוד התורה ולקיום המצוות, ותלכו "מחיל אל חיל"5, להיות חסידים יראי-שמים ולומדים.

ותזכו – בתוך כלל ישראל – לשנת אורה ושנת ברכה ושנת תורה, ושנת גאולה – גאולה האמיתית והשלימה בקרוב ממש, ע"י משיח צדקנו.