בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנשי כפר-חב"ד שי',

יום ועש"ק, י"ד תשרי, ערב חג הסוכות, ה'תש"ל.

– בעת מסירת האתרוגים ע"י באי כח כפר-חב"ד, בחדרו הק' –

יישר כח עבור מסירת האתרוגים.

ויהא בהצלחה.

וע"פ דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר1 שבברכת השנים בכל השנה צריך לכוין על אתרוג, מצה שמורה ותבואת הכרם – יומשך מזה על כל עניני כפר חב"ד, ענינים הגשמיים וענינים הרוחניים, שיהיו בהרחבה וכו'.

וע"פ המבואר במדרש2 שד' המינים, מאתרוג ועד ערבה, מורים על ענין האחדות – יומשך ענין האחדות ברכה3, עד "ופרצת גו'"4, ויומשך גם לאלו שנמצאים במיצר ושבי', להקרובים והידידים, ולכל השייכים כו'.

וכיון שמתחילה שנה חדשה – יה"ר שתהי' שנה טובה ומתוקה וחתימה טובה, ויהי' (בכלל) שינוי לטובה בשלום ובטחון, ויקויים היעוד5 "וישבתם לבטח בארצכם", "ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד", עד "ואולך אתכם קוממיות".