בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים, אחרי תפלת מנחה, ה'תש"ל.

השי"ת1 יתן חתימה וגמר חתימה טובה לכל אחד ואחת בתוך כלל ישראל, למטה מעשרה טפחים, בטוב הנראה והנגלה. וכיון שהשנה התחילה בשבת – תהי' השנה כולה שנה באופן ד"שבת מן המזיקין"2, הן ברוחניות והן בגשמיות.

ותהי' התעוררות תשובה אמיתית מפנימיות הלב, תשובה עילאה שהיא הרי בשמחה3 ובטוב לבב, ויוכלו לעסוק בתורת הנגלה והחסידות ובקיום מצוותי' בהידור, ובפרט בעבודת התפלה.

וכל אלו שלעת-עתה נמצאים עדיין במצור ובשבי' – יוציאם הקב"ה בעגלא דידן, ובטוב ובחסד וברחמים ובאופן דטוב הנראה ונגלה, מן המיצר אל המרחב, בקרוב ממש.

ותהי' שנת אורה ושנת ברכה ושנת תורה, ועד – שנת גאולה האמיתית והשלימה ע"י משיח צדקנו בקרוב ממש.