ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת ימי הפורים, ה'תשכ"ג

בטח ינצלו השעות שנשארו לתגבורת התעמולה למשלוח מנות ולמתנות ולהבפועל ויעוררו אחרים. שבת ופורים שמח והתוועדויות פעילה.

מנחם שניאורסאהן