ב"ה. נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א

לשלוח לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל

לקראת חג הפסח, ה'תשכ"ג

חג הפסח כשר ושמח וחירות אמיתית.

מנחם שניאורסאהן