בס"ד. ר"ד יום א', אדר"ח אדר, ה'תשכ"ג.

– לחברי משלחת קהילת הבוכרים*

בלתי מוגה

[כ"ק אדמו"ר שליט"א אמר לחברי המשלחת, שקודם שנכנסים כל אחד לחוד, ברצונו לומר כמה מילים לכולם ביחד:]

נמצאים אנו עתה בחודש אדר, שהעיקר שבו הם ימי הפורים.

וענין ימי הפורים מסופר בארוכה במגלת אסתר, ונקודת הדברים – שהי' איש אחד צורר היהודים שעשה צרות ליהודים וגזר עליהם גזירות כו', וע"י המס"נ של כל היהודים, אנשים ונשים, על שמירת התומ"צ, נעשה להם נס, ונהפך מיגון לשמחה.

וסיפור זה הוא הוראה לכל הדורות, עד לדורנו זה – שבנוגע לשמירת התומ"צ אין להתחשב עם חשבונות ע"פ שכל וע"פ טבע, אלא צריכים לעשות1