בס"ד. ועש"ק פ' צו, י"א ניסן, ה'תשכ"ג.

בלתי מוגה

(א' מזקני החסידים1, ברך את כ"ק אדמו"ר שליט"א, בשם כל החסידים2, לרגל יום הולדתו, ואח"כ אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:)

יתן השי"ת שיתקיימו כל הברכות שמברכים אותי, וכן הברכות שהנני מברך, יתקיימו גם הם3.

______ l ______