בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו

ערב יום הכיפורים לפני כל נדרי, ה'תשי"ט – בחדרו הק'*.

"וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחונך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם"1.

חתימה וגמר חתימה טובה.

יעזור השי"ת שתהיו חסידים, יראי שמים ולומדים, שתלמדו בשקידה והתמדה נגלה דתורה ופנימיות דתורה שהיא תורת החסידות, ושתנהגו בהדרכותי' ומנהגי'.

וכיון ששנה זו היא שנה מלאה, שנה תמימה – יהי רצון שיהי' "ופרצת" ברוחניות בלימוד נגלה וחסידות, ומהלימוד יומשך בכל עניניכם, ועי"ז בעניני העולם בכללותו – שלימוד התורה וקיום המצוות יהיו באופן ד"ופרצת",

ויביאו את הגאולה השלימה והאמיתית ע"י משיח צדקנו, שנאמר בו2 "עלה הפורץ לפניהם", בטוב הנראה והנגלה.

חתימה וגמר חתימה טובה.