בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים ה'תשי"ט*.

יתן השי"ת התעוררות תשובה אמיתית.

וכיון שנכנסים לשנה מלאה – יהי רצון שתהי' שנה עשירה בכל טוב גשמי ורוחני, בכל הג' קוין, תורה עבודה וגמילות חסדים1, ובקו העולה על גביהן – קו התשובה, עד להתשובה ד"והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה"2 – בחיים טובים ומתוקים, נשמה בגוף, ולמלא את הכוונה לעשות לו ית' דירה בתחתונים3, בשמחה ובטוב לבב,

חתימה וגמר חתימה טובה בתוך כלל ישראל בטוב הנראה והנגלה.

חתימה וגמר חתימה טובה.

*

[לקבוצה נוספת:]

בלתי מוגה

יתן השי"ת התעוררות תשובה אמיתית,

שתהי' שנה תמימה ומלאה בכל הג' קוין, תורה עבודה וגמילות חסדים, ובקו התשובה שעולה על גביהן עד לתשובה דבחי' "והרוח תשוב אל האלקים אשר נתנה",

ושתהי' האפשרות לעבוד את הקב"ה בשמחה ובטוב לבב ובהצלחה, ועי"ז ימלאו את הכוונה ד"דירה בתחתונים", שיהי' בטוב הנראה והנגלה.

חתימה וגמר חתימה טובה בתוך כלל ישראל.

*

[לקבוצה נוספת:]

בלתי מוגה

יתן השי"ת התעוררות תשובה שלימה ואמיתית,

ושתהי' שנה מלאה, מעוברת ותמימה, בכל הג' קוין, תורה עבודה וגמילות חסדים, ובקו העולה על גביהן שהוא קו התשובה,

ושימלאו את הכוונה לעשות לו ית' דירה בתחתונים, בשמחה ובטוב לבב.

חתימה וגמר חתימה טובה בתוך כלל ישראל.