האזהרה שהזהר הממזר מלבוא על בת ישראל, וא אמרו יתעלה: "לא יבא ממזר בקהל ה'" (דברים כג, ג).

והעובר על לאו זה - לוקה.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ח' מיבמות ובסוף קדושין.