האזהרה שהוזהר קונה אמה עבירה מלהציק לה אם נשאה, כוונתי באומרי להציק לה, שלא יצמצם לה מזונותיה או כסותה ולא יזניחנה מעונתה כדי להציק לה ולצערה. והוא אמרו יתעלה: "שארה כסותה וענתה לא יגרע" (שם, י).

ולאו זה בעצמו, כולל כל הנושא בת ישראל שלא יציק לה באחד משלשת הדברים האלה כדי לצערה ולענותה. והוא אמרו יתעלה באמה עבריה שהזהיר מלמנוע ממנה שארה כסותה ועונתה לא יגרע, כמשפט הבנות יעשה לה (שם, ט),

מכאן למדנו שמשפט הבנות הוא: שלא ימנע שאר כסות ועונה,

והוא אמרם במכילתא: "וכי מה למדנו למשפט הבנות מעתה? הרי זה בא ללמד ונמצא למד. ושם אמרו: "שארה - אלו מזונותיה; כסותה - כמשמעו; עונתה - דרך ארץ".