האזהרה שהזהרנו מלהעסיק מחשבותינו בתחבולות איך לרכוש קנין זולתנו מאחינו, זהו אמרו יתעלה: "לא תחמד בית רעך" (שמות כ, יז).

ולשון המכילתא: "לא תחמד - או אפילו חימוד בדיבור? תלמוד לומר: 'לא תחמד כסף וזהב עליהם ולקחת לך' (דברים ז, כה), מה להלן עד שיעשה מעשה, אף כאן נמי עד שיעשה מעשה".

הנה נתבאר לך שלאו זה מזהיר מלעשות תחבולות כדי שנשיג לעצמנו דבר שחמדנו מרכוש אחינו, ואפילו בקניה ומתן דמים מרבים - שכל זה עברה על "לא תחמד".