האזהרה שהזהרנו מלמשכן אלמנה בין עניה בין עשירה, הוא אמרו: "ולא תחבל בגד אלמנה" (דברים כד, יז).

ולשון המשנה: "אלמנה בין שהיא עניה בין שהיא עשירה אין ממשכנין אותה, שנאמר: 'ולא תחבל בגד אלמנה'".

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ט' מבבא מציעא.