האזהרה שהזהרנו מלגנוב אדם מישראל, והוא אמרו בעשרת הדברות: "לא תגנב" (שמות כ, טו)

ולשון המכילתא: "הרי אזהרה לגונב נפש". ובגמרא סנהדרין: "אזהרה לגונב נפשות מנין? ר' יאשיה אומר: מ'לא-תגנב', ר' יוחנן אומר: מ'לא ימכרו ממכרת עבד' (ויקרא כה, מב) ולא פליגי: מר קא חשב לאו דגנבה ומר קא חשב לאו דמכירה",

לפי שאין עונשים אותו על כך עד שיגנוב וימכור, וכשיעבור על שני לאווין אלו - חייב חנק. אמר יתעלה: "וגנב איש ומכרו ונמצא בידו מות יומת" (שמות כא, טז)

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפי"א מסנהדרין.