האזהרה שהזהרנו מלתבע את החובות בשנת השמטה, אלא ישמטו לגמרי, והוא אמרו יתעלה: "שמוט כל בעל משה ידו אשר ישה ברעהו לא יגש את רעהו ואת אחיו" (שם טו, ב),

וזה אינו חובה מן התורה אלא בארץ ישראל בזמן שיש שם שמטת קרקע, כלומר: היובל אבל מדרבנן דבר זה חובה בכל מקום ובכל זמן ואסור לתבוע החוב שעברה עליו שביעית אלא ישמט.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בסוף מסכת שביעית.