האזהרה שהזהר הנזיר מלאכל זרע ענבים, הוא אמרו: "מחרצנים ועד זג לא יאכל" (שם),

ואם אכל מהם כזית - לוקה.