האזהרה שהזהר הנזיר מלאכל צמוקים, והוא אמרו: "ויבשים לא יאכל" (שם),

ואם אכל מהם כזית - לוקה.