האזהרה שהזהרנו מאכל בשר קודשים שנטמאו, הוא אמרו יתעלה: "והבשר אשר יגע בכל טמא לא יאכל" (שם, יט);

ומי שעבר ואכלו - לוקה.

ובתוספתא זבחים נתבאר. שטהור שאכל בשר טמא - הרי זה לוקה את הארבעים.

ובפרק ב' מגמרא פסחים אמרו: "טמאת הגוף בכרת, טמאת הבשר בלאו".

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק י"ג מזבחים.