האזהרה שהזהרנו מללבוש בגד הארוג מצמר ופשתים, מו שהיו לובשים כמרי עבודה זרה באותו הזמן. והוא אמרו יתעלה: "לא תלבש שעטנז" (דברים כב, יא). וזה מפורסם היום אצל נזירי הקבטים המצרים.

העובר על לאו זה - חייב מלקות;

וכבר נתבארו דיני מצווה זו במסכת כלאים וגם בשבת ובסוף מכות.