האזהרה שהזהרנו שלא לחוש לנביא השקר או להמנע מלהרגו, כיון שהוא מתנבא בשם ה', אלא לא נירא מעונש כלל כיון שנתברר לנו שקרו. והוא אמרו יתעלה: "לא תגור ממנו" (שם יח, כב).

ולשון ספרי: "לא תגור ממנו - אל תמנע עצמך מללמד עליו חובה".

וכבר ביארנו דיני מצווה זו בהקדמת חיבורנו לפירוש המשנה.