האזהרה שהזהרנו שלא להוסיף כלום משל עבודה זרה על ממוננו, אלא נתרחק ממנה ומבתיה ומכל המתיחס אליה. והוא אמרו יתעלה: "ולא תביא תועבה על ביתך" (שם ז, כו).

והנהנה מאיזה דבר ממנה - לוקה.

ובסוף מכות ביארו, שהמבשל בעצי אשרה - לוקה שתיים: אחת משום "ולא תביא תועבה אל ביתך", ואחת משום "ולא ידבק בידך מאומה" (שם יג, יח); והבן זאת.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ג' מעבודה זרה.