האזהרה שהזהרנו מלהנות בתכשיטים שקשטו בהם עבודה זרה, הוא אמרו יתעלה: "לא תחמד כסף וזהב עליהם" (שם ז, כה).

ובספרא ביארו, שצפויי נעבד אסורין, והסמיכו את זה לאמרו יתעלה: "לא תחמד כסף וזהב עליהם".

העובר על לאו זה - חייב מלקות.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק ג' מעבודה זרה.