האזהרה שהזהרנו מלבנות עיר הנדחת, והוא אמרו יתעלה: "והייתה תל עולם לא תבנה עוד" (שם יג, יז).

וכל הבונה ממנה איזה דבר, כלומר: שיישב אותה עיר כמו שהייתה - חייב מלקות.

וכבר נתבארו דיני מצווה זו בפרק י' מסנהדרין.