הציווי שנצטווינו שיתייחד החתן לאשתו שנה שלמה, לא ילך בה למסעו ולא יצא לצבא כבוש, ולא יתחייב בכל הדומה לזה - אלא ישמח עמה שנה תמימה מיום שכנסה. והוא אמרו יתעלה: "נקי יהיה לביתו שנה אחת ושמח את אשתו אשר לקח" (דברים כד, ה).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק ח' מסוטה.