הציווי שנצטווינו לפרות ולרבות ולהתכוון לקיום המין, וזוהי מצוות פריה ורביה, והוא אמרו יתעלה: "פרו ורבו" (בראשית א, כח ושם ט, ז). וכבר ביארו שהחתן פטור מקריאת שמע אם נשא בתולה, ונתנו טעם לכך, מפני שהוא עוסק במצווה.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו וחיוביה בפרק ו' מיבמות.

ואין הנשים חייבות במצווה זו; ובפרוש אמרו שם: "האיש מצווה על פריה ורביה, אבל לא האשה".