הציווי שנצטווינו לירא את ההורים, שנחשבם כמעלת מי שיראים ממנו שיעניש, כמו המלך, ונתנהג עמהם כמו שנתנהג עם מי שיראים ממנו, וחוששים פן יעשה להם דבר בלתי רצוי. והוא אמרו יתעלה: "איש אמו ואביו תיראו" (ויקרא יט, ג).

ולשון ספרא: "איזהו מורא? לא ישב במקומו ולא מדבר במקומו ולא יסתור את דבריו". וכבר נתבארנו גם דיני מצווה זו בקדושין.