הציווי שנצטווינו לכבד את ההורים, הוא אמרו יתעלה: "כבד את אביך ואת אמך" (שמות כ, יב; דברים ד, טז).

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בכמה מקומות בתלמוד, רבם בקדושין.

ולשון ספרא: "איזהו כבוד? מאכיל ומשקה, מלביש ומכסה, מכניס ומוציא".