הציווי שנצטווינו לצדק המשקלות והמאזנים והמידות ולהקפיד בדיוקם, הוא אמרו יתעלה: "מאזני צדק אבני צדק איפת צדק והין צדק יהיה לכם" (ויקרא יט, לו). ולשון ספרא: "מאזני צדק - צדק את המאזנים יפה יפה;

וכבר ידעת, שאיפה מידת היבש; וההין - מידת הלח. וכל אלו ענינם אחד, אף על פי שנשתנו מיני המדות. לפי שהדבר הזה הנשקל או נמדד אינו אלא שיעור כמותו של דבר מסוים. וכל הסוגים האלה, כלומר: המאזנים והמשקלות ומידות היבש ומידות הלח, נקראים: מידות.

והציווי, שנצטווינו להקפיד בדיוק השיעורין שמסכם עליהם בכל סוג מהם - נקרא: מצוות מידות.

ולשון ספרא: "על תנאי כך הוצאתי אתכם מארץ מצרים - על תנאי שתקבלו עליכם מצוות מידות, שכל המודה במצוות מידות מודה ביציאת מצרים; וכל הכופר במצוות מידות כופר ביציאת מצרים".

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק ה' מ[בבא] בתרא.