הציווי שנצטווינו להחזיר את האבדה לבעליה, הוא אמרו: "השב תשיבנו לו" (שמות כג, ד): "השב תשיבם לאחיך" (דברים כב, א). ובפרוש אמרו: "השבת אבדה עשה הוא". ואמרו עוד על האבדה: "נמצאנו למדים שהוא עובר על עשה ועל לא תעשה", ועוד נבאר לא תעשה של אבדה במקומו.

וכבר נתבארנו דיני מצווה זו בפרק ב' מ[בבא] מציעא.