הציווי שנצטווינו בדין ערכי אדם, וא: שהאומר 'ערכי עלי' או 'ערך פלוני עלי' - אם הוא זכר נותן כך; ואם היא נקבה נותן כך; וגם לפי הגיל, כמו שאמר הכתוב, ולפי מצב המעריך.

והוא אמרו יתעלה: "איש כי יפלא נדר בערכך נפשות וגו' " (ויקרא כז, ב). וכבר נתבארנו דיני מצווה זו במסכת ערכים.