בשם ה', אל עולם (בראשית כא,לג).

גם אלה, לחכמים: הכר פנים במשפט, בל טוב. אומר, לרשע—צדיק אתה: ייקבוהו עמים; יזעמוהו לאומים. ולמוכיחים ינעם; ועליהם, תבוא ברכת טוב (משלי כד,כג-כה).

ספר ארבעה עשר והוא ספר שופטים

הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן: הלכות סנהדרין והעונשין המסורין להם, הלכות עדות, הלכות ממרים, הלכות אבל, הלכות מלכים ומלחמות.