בשם ה', אל עולם (בראשית כא,לג).

אודך, ביושר לבב—בלומדי, משפטי צדקך (תהילים קיט,ז).

ספר שלושה עשר והוא ספר משפטים

הלכותיו חמש, וזה הוא סידורן: הלכות שכירות, הלכות שאלה ופיקדון, הלכות מלווה ולווה, הלכות טוען ונטען, הלכות נחלות.