בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנשי כפר-חב"ד שי',

יום א' י"ד תשרי, ערב חג הסוכות, ה'תשל"ב.

– בעת מסירת האתרוגים ע"י באי כח כפר-חב"ד, בחדרו הק' –

השי"ת1 יעזור ויצליח, שכל אחד מישראל וכל בנ"י יחד ימשיכו את כל ההמשכות של ד' המינים, וגם של הסוכה, ובכלל כל ההמשכות של הימים טובים בכלל וזמן שמחתנו בפרט,

ולהמשיך זאת באופן כמו שהוא בד' המינים – כולכם כאחד, שאז ישנו במילא הענין ד"ברכנו אבינו כולנו כאחד" (כמבואר בתניא2 ), ובהצלחה רבה ומופלגה שלא בערך,

ויומשך במשך כל השנה כולה בענינים הרוחניים ובענינים הגשמיים, בענינים הפרטיים ובענינים הכלליים, ועד לגאולה הכללית בקרוב ממש ע"י משיח צדקנו.

ועד אז ומאז תהי' שנת הצלחה – ביחד עם שנת אורה, וכל אותיות האלף-בית, עד שנת תורה (כמדובר כמ"פ) – בעשיית דירה לו ית' בתחתונים3, דירת קבע4.