בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו

ערב יום הכיפורים לפני כל נדרי, ה'תשל"ב.

"וידבר1 גו' דבר גו' יברכך גו' יאר גו' ישא גו' ושמו גו' ואני אברכם"2.

השי"ת יברך את כל אחד מכם וכולכם ביחד3, שתהי' לכם הצלחה רבה ומופלגה4 בלימוד התורה, הן בנגלה והן בחסידות, ושניהם כאחד יהלכון, והלימוד יהי' כהוראת חכמינו ז"ל5 : לימוד מביא לידי מעשה – קיום המצוות בהידור6.

ויהי' זה מתוך בריאות הנכונה בגשמיות וברוחניות גם יחד, ובשמחה ובטוב לבב, וכמדובר לעיל7 מתוך התעוררות תשובה אמיתית ושלימה שענינה אתדבקות רוחא ברוחא, כמבואר בארוכה באגרת התשובה8, ובאופן שלא יהיו שום העלמות והסתרים.

שתהיו חסידים יראי שמים ולומדים ונרות להאיר, כרצון וכנתינת כח רבותינו נשיאינו הקדושים, ו"לכבוש" את העולם בתורה9,

ועל ידכם יהי' נקל יותר "לכבוש" את העולם לכל אחד ואחת מבנ"י בכל מקום שהם,

ולעשות דירה10 לו ית' בתחתונים11, בשמחה וטוב לבב, עד ביאת גואל צדק, יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו. אמן כן יהי' רצון.

חתימה וגמר חתימה טובה בתוך כלל ישראל בטוב הנראה והנגלה.