בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים אחרי תפלת מנחה, ה'תשל"ב.

השי"ת1 יתן ויצליח כל יהודי, כל אחד ואחת, בהתעוררות תשובה2 אמיתית, והרי שלימות התשובה היא תשובה עילאה שבאה מתוך שמחה, וגם (כמבואר באגה"ת3 ) בענין התורה – לימוד התורה כדבעי,

ותהי' שנת אורה ושנת תורה, שמתוך החתימה וגמר חתימה טובה, יתבטלו כל ההעלמות וההסתרים, ויוכלו ללמוד תורה מתוך הרחבה ובהתמדה ושקידה, מתוך שמחה וטוב לבב.

ועי"ז יומשך ויתוסף בברכת ה' – "ונתתי גשמיכם בעתם"4, וכפירוש הבעש"ט5 ש(גם) עניניכם הגשמיים יהיו "בעתם",

ותהי' שנת אורה שנת ברכה עד שנת תורה, ובנקודה הפנימית – שנת גאולה, בגאולה האמיתית והשלימה בענינים הפנימיים בגאולה הפרטית6, ולאח"ז גם בענינים הכלליים וגאולה הכללית, ע"י משיח צדקנו – יבוא ויגאלנו ויוליכנו קוממיות לארצנו בקרוב ממש ומתוך שמחה וטוב לבב.

חתימה טובה וגמר חתימה טובה בתוך כלל ישראל בטוב הנראה והנגלה.