בס"ד. ר"ד יום ב' דחג הסוכות בעת הסעודה, ה'תשל"א.

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. דובר אודות דברי הגמרא1 בנוגע למצות סוכה שהיא "מצוה קלה" (אף שלכאורה בניית הסוכה אינה דבר קל), "משום דלית בה חסרון כיס" – ע"ד פירוש רש"י2 (פשוטו של מקרא) בנוגע לשילוח הקן שהיא "מצוה קלה שאין בה חסרון כיס" – כיון שהסוכה היא מ"פסולת גורן ויקב"3.

ב. בנוגע לנוסח ברכת המזון שאיתא בסידור שבשבת אומרים "רוענו" – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א (במענה לשאלה) שכן הוא גם ביו"ט (ומה שנדפס בסידור רק "בשבת", אינו מדוייק).

ובנוגע לאמירת "שלום עליכם" בליל יו"ט שחל בשבת, אמר: כבר הורה כ"ק מו"ח אדמו"ר לומר בלחש, וכך נדפס בספר המנהגים4.

ג. על השאלה בנוגע ליו"ט שני של גלויות לבני ארץ ישראל5, שכ"ק אדמו"ר שליט"א אומר להם לשאול רב, ולכאורה, הרי מפורש בשער הכולל6 שעליהם לנהוג כבני חו"ל – השיב כ"ק אדמו"ר שליט"א:

הרי לא אמרתי אצל איזה רב עליהם לשאול, ויכולים ליקח את בעל שער הכולל שגם הוא הי' רב!...

בנוגע למ"ש בשו"ע אדה"ז7 בחצאי עיגול ("ששורה קדושה עליונה בחו"ל ביו"ט שני של גליות, ולכן גם בני א"י הבאים לחו"ל חייבים בקדושת היום כו'") – אמר כ"ק אדמו"ר שליט"א שזהו ע"פ קבלה.

לא' המסובים שאמר שבאים לכאן על דעת כ"ק אדמו"ר שליט"א – השיב8 : צריך לשאול רב אם זה נקרא "על דעת", וגם, האם עושים כל דבר "על דעת"...