בס"ד. יום ב' דראש השנה, ה'תשל"א.

בלתי מוגה

כ"ק אדמו"ר שליט"א נטל ידיו הק' לסעודה1.

צוה לנגן הניגון "אבינו מלכנו".

ניגנו הניגון "כי אלקים יושיע ציון", וכ"ק אדמו"ר שליט"א עמד מלא קומתו ורקד על מקומו זמן רב בשמחה רבה2.

אח"כ צוה שא' המסובים יפרוס מפה ויקדש3 (בכדי שהקהל יוכל לומר לחיים).

צוה לנגן ניגון מאדמו"ר הזקן4, ניגון ה"קאַפּעליע" (לאדמו"ר האמצעי), ניגון הצ"צ, ניגון אדמו"ר מהר"ש, וניגון אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע ומכ"ק מו"ח אדמו"ר.

צוה לנגן ואמר מאמר ד"ה זה היום תחלת מעשיך.

כ"ק אדמו"ר שליט"א ברך ברכת המזון על הכוס (ולפנ"ז אמר, שחלוקת "כוס של ברכה" תתקיים מחר (ביום הש"ק) לאחרי ההתוועדות), ואח"כ התפלל עם הציבור קבלת שבת.