בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים, אחרי תפלת מנחה, ה'תשכ"ו.

השי"ת1 יתן חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בגשמיות ורוחניות, בטוב הנראה והנגלה, למטה מעשרה טפחים.

וכיון ששנה זו היא "שנת השבע שנת השמיטה"2, "שבת להוי'"3 – תהי' התעוררות תשובה4 פנימית ואמיתית, בחרטה גמורה על העבר וקבלה טובה על להבא, מתוך מנוחה ושמחה וטוב לבב, בהתאם לענין השבת שבו שבת מן המזיקין מבפנים ומזיקין5 מבחוץ.

ותהי' שנת אורה, שנת ברכה, שנת הצלחה שנת תורה, ויעסקו בתורה ועבודה מתוך מנוחה ושמחה וטוב לבב, והרחבה אמיתית,

עד שיבוא גואל צדק ויגאלנו בקרוב ממש, ויוליכנו קוממיות לארצנו, "וה' בראשם"6.

______ l ______