בס"ד. ר"ד בעת סעודת מוצאי יום הכיפורים, ה'תשכ"ו.

רשימה פרטית בלתי מוגה

הרמ"ד ריבקין1 סיפר אודות הנהגת כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע, שלא הי' תוקע בתפלת לחש, אלא רק בחזרת הש"ץ. ושאל, האם טעם הדבר הוא לפי שס"ל כדעת הגאון מסוכטשוב (בעל האבני נזר)2 שאין לתקוע בתפלת לחש אלא רק בחזרת הש"ץ? ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א:

בליובאוויטש נהגו לתקוע גם בתפלת לחש, ומסתמא נהגו כן מדור דור עד לרבינו הזקן, כמ"ש בסידורו.

[ולפלא על האבני נזר, שהי' מתפלל בסידורו של רבינו הזקן3, והי' סובר כמותו בכל מקום4, ואעפ"כ כתב שאין לתקוע בתפלת לחש, ע"פ מ"ש רבינו הזקן בשו"ע5, ולא כמ"ש בסידור שיש לתקוע גם בתפלת לחש].

ובנוגע לכ"ק אדנ"ע שלא תקע בעצמו בתפלת לחש – אולי י"ל שזהו מפני שלא אחז עם המנין, ולא רצה להפסיק.

[כמה מהמסובים אישרו את הדבר, שכאשר כ"ק אדנ"ע הי' מסיים תפלתו, הי' המנין אוחז כבר בפיוט "ונתנה תוקף"6].

אמנם, גם בנוגע לתקיעות בחזרת הש"ץ – הרי כיון שכ"ק מו"ח אדמו"ר לא הי' תוקע בעצמו, לא מסתבר לומר שכ"ק אדנ"ע הי' תוקע בעצמו.

[כשיצא כ"ק אדמו"ר שליט"א מהסעודה, ראה שהרבה מאנ"ש עומדים וממתינים, ושאל לפשר הדבר, ואמר הרב חדקוב, שהקהל ממתין למאמר... (כפי שהי' במוצאי יוהכ"פ תשכ"ד7, לרגל שנת הק"ן להסתלקות רבינו הזקן. והרי גם השנה היא שנת המאה להסתלקות הצמח-צדק). ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: בגלל פעם אחת ויחידה ממתינים גם עתה?!].

______ l ______