בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו

ערב יום הכיפורים לפני כל נדרי, ה'תשכ"ו.

"וידבר1 גו' כה תברכו גו' יברכך גו' יאר גו' ישא גו' וישם לך שלום, ושמו את שמי וגו' ואני אברכם"2.

השי"ת יתן חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בגשמיות וברוחניות, בטוב הנראה והנגלה, למטה מעשרה טפחים.

ותהי' לכם הצלחה בלימוד התורה – לימוד הנגלה ולימוד החסידות, והלימוד יהי' מביא לידי מעשה3 – קיום המצוות בהידור, כולל עבודת התפלה.

ויומשך הכל במחשבה דיבור ומעשה, מתוך התעוררות תשובה פנימית, בחרטה על העבר וקבלה טובה על להבא.

ותהי' שנת הצלחה, בלימוד התורה וקיום המצוות בהידור.

ועד לקיום היעוד שיבוא גואל צדק ויגאלנו בקרוב ממש, ויוליכנו קוממיות לארצנו, בעגלא דידן.

______ l ______