בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים, אחר תפלת מנחה, ה'תשכ"ג.

יתן1 השי"ת לכל אחד ואחת, בתוך כלל ישראל, חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בטוב הנראה והנגלה למטה מעשרה טפחים, בבני חיי ומזוני – רויחי.

כיון ששנה זו התחילה ביום השבת, שענין השבת הוא "וקראת לשבת עונג"2, לקרוא ("רופן און אַראָפּרופן") ולהמשיך עד להתלבשות פנימית3 את העונג שלמעלה, שיומשך בהעונג שלמטה4, ועל ידו בכל הכחות הפנימיים, עד לג' הלבושים מחשבה דיבור ומעשה,

יהי רצון שיהי' כך הן בעבודת הוי', לימוד התורה וקיום המצוות, ובתוכיותם – זו עבודת התפלה5, וגם ב"בכל דרכיך דעהו"6, ומזה – גם בצרכים הגשמיים כפשוטם,

שכל ענינים אלו יהיו בלי מדידות והגבלות, כפי שהם מצד התגלות כח התענוג שלמעלה.

וענין זה יהי' הכנה, הקדמה וכלי לגילוי פנימיות עתיק פנימיות חכמה, שיתגלה ע"י משיח צדקנו7, שיבוא ויגאלנו בקרוב ממש בגאולה האמיתית והשלימה, ויוליכנו קוממיות לארצנו, אמן כן יהי רצון.