בס"ד. ר"ד בעת סעודת מוצאי יום הכיפורים, ה'תשכ"ג.

רשימה פרטית בלתי מוגה

א. כ"ק אדמו"ר שליט"א העיר בבת-שחוק על זה שהכינו עבורו "לחם משנה", באמרו, שלא ידוע לו מקור על כך שבמוצאי יוהכ"פ יש לבצוע על לחם משנה.

והוסיף (בבת שחוק), שאולי קשור הדבר עם סיבת השמחה והיו"ט דמוצאי יוהכ"פ1 – כיון שביוהכ"פ "נתרצה הקב"ה לישראל בשמחה ובלב שלם, ואמר לו למשה סלחתי כדברך, ומסר לו לוחות אחרונות"2, והרי לוחות אחרונות הם באופן ד"כפלים לתושי'"3.

ב. בהמשך לזה נסב הדיבור אודות הזמן דירידת משה מההר עם הלוחות, ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א4:

יש אחרונים שאומרים5 שירידת משה מההר עם הלוחות היתה במוצאי יוהכ"פ*.

ובזה מתרצים הקושיא6 שבהבאת הלוחות מההר למחנה ישראל ביוהכ"פ (כי "דרפרם7 בדותא היא"8). ויש להוסיף9 שבזה מתורץ ג"כ בפשטות כמה מקושיות תוד"ה כדי – ב"ק פב, א.

אבל בפרש"י10: "שהביא לוחות אחרונות ביוהכ"פ"** (בדוחק יל"פ למיעוטי "מוצאי יוהכ"פ" דבפרש"י11, אבל הוא בפירוש בתוד"ה כדי ב"ק שם – בבוקר יוהכ"פ. וכן בחזקוני12. ועוד. וראה בסדה"ד13).

*) ומ"ש בשבת פו, א וברש"י כל עליותיו וכל ירידותיו בהשכמה היו – הרי זה (1) רק אליבי' דרע"ק14 (ולהעיר שאדה"ז בסוף הל' פסח פוסק דלא כרע"ק15), (2) גם לרע"ק – שם מדובר כפשוטו בפ' דמתן תורה וזמנה, משא"כ בעליות שלאח"ז (כמובן מלבד המפורש "בבוקר"16).

**) דבר פלא ברבותינו בעלי התוספות עקב עה"פ17 "ואנכי עמדתי": "למחר" (דיוהכ"פ) ירד!

[אלא שבלאה"כ צ"ע שם בחשבון הימים. ובתוס' הרא"ש – ב' הענינים בשינוי. ואכ"מ].

וקושית הבאת הלוחות ביוהכ"פ – לפענ"ד מעיקרא ליתא, כי ע"י שהביא הלוחות ביוהכ"פ נקבע היום ליום איסור הוצאה והובאה (וכמו שעדיין לא הי' אז הציווי לצום ביוהכ"פ18).

ג. דובר גם אודות הענין דמפטיר יונה, שזהו סגולה לעשירות19. ואמר כ"ק אדמו"ר שליט"א: כ"ק מו"ח אדמו"ר סיפר, שאצל אדמו"ר מהר"ש נהגו כל הבנים לעלות למפטיר יונה.

ד. דובר גם אודות המאמר של הצ"צ שיצא לאור לערב יוהכ"פ20, שאמרו כ"ק אדמו"ר שליט"א בהתוועדות דשבת שובה21.