בס"ד. ברכת* כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו

ערב יום הכיפורים לפני כל נדרי, ה'תש"כ – בחדרו הק'.

בלתי מוגה

"וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחונך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם"1.

השי"ת יעזור שתהיו חסידים יראי-שמים ולומדים,

ויקויים בכם "הם הכירוהו תחלה"2 – ע"י אור הנגלה והחסידות, ולחדור ("דורכנעמען") את העולם ב"נר מצוה ותורה אור"3, אור הנגלה והחסידות,

ויהי' קאתי מר דא מלכא משיחא – ש"יעלה הפורץ לפנינו"4, ע"י "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה"5, עד ל"נחלה בלי מצרים"6.

השי"ת יתן לכם חתימה וגמר חתימה טובה, בתוככי כלל ישראל.

______ l ______