בס"ד. ברכת* כ"ק אדמו"ר שליט"א

ערב יום הכיפורים ה'תש"כ.

בלתי מוגה

[לאחרי תפלת מנחה:]

השי"ת יתן חתימה וגמר חתימה טובה לכ"א בפרט, בתוך כלל ישראל,

ותהי' העבודה – כפי שציוו הרביים באופן ד"אַריבער"1 – בבחינת תשובה עילאה שהיא בשמחה2, ולהמשיך את השמחה במילואה בכל הענינים על כל השנה.

והשי"ת יקיים את המצוה שצוה "הקהל את העם האנשים והנשים והטף גו' למען ישמעו ולמען ילמדו ויראו גו'"3 – ע"י משיח צדקנו, בגאולה האמיתית והשלימה, בקרוב ממש, למטה מעשרה טפחים.

שנה טובה ומתוקה, בבני חיי ומזוני רויחי. גמר חתימה טובה לכל אחד ואחד בתוך כלל ישראל.

[לקבוצה נוספת:]

השי"ת יתן חתימה וגמר חתימה טובה לכל אחד, בתוך כלל ישראל,

ותהי' העבודה – כפי שהי' רצון הרביים – באופן ד"אַריבער"1, לעבור מיד לעבודה דתשובה עילאה שהיא בשמחה2.

ובהיות ששנה זו היא מאתיים שנה להילולא-הסתלקות הבעש"ט – יעזור השי"ת שיפוצו מעינותיו חוצה, כך, שתורת הבעש"ט תפרוץ את כל ההגדרות, ההעלמות וההסתרים, ויהי' "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה"4 בלימוד התורה, בשמחה וטוב לבב, מתוך הרחבה.

וע"פ מארז"ל5 "מה שהוא אומר לישראל לעשות הוא (השם) עושה" – יקיים השי"ת הציווי ד"הקהל את העם האנשים והנשים והטף"3, ע"י משיח צדקנו, בגאולה האמיתית והשלימה, למטה מעשרה טפחים.

חתימה וגמר חתימה טובה לשנה טובה ומתוקה, בבני חיי ומזוני רויחי.