בס"ד. ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו

ערב יום הכיפורים לפני כל נדרי, ה'תשכ"א.

בלתי מוגה

"וידבר ה' אל משה לאמר. דבר אל אהרן ואל בניו לאמר כה תברכו את בני ישראל אמור להם. יברכך ה' וישמרך. יאר ה' פניו אליך ויחונך. ישא ה' פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם"1.

יתן השי"ת לכם, בתוככי כלל ישראל, חתימה וגמר חתימה טובה בטוב הנראה והנגלה.

שתהיו חסידים, יראי שמים ולומדים, מתאים לרצון רבותינו נשיאינו הק', ותסייעו ותפעלו בהפצת המעיינות חוצה, שזה יביא את ביאת משיח צדקנו2, למטה מעשרה טפחים, בעגלא דידן.

ויקויים "בקשו פני את פניך הוי' אבקש"3 – פנימיות האדם ופנימיות העולם, ויהי' "אתהפכא חשוכא לנהורא ומרירו למיתקא"4, בגאולה השלימה והאמיתית.

חתימה וגמר חתימה טובה.

______ l ______