ב"ה

התוועדויות תשכ"א

ביחידות כללית לתושבי כפר חבד - בלתי מוגה
קונטרס י"ג אייר - תנש"א
למדריכות תחיינה, הנוסעות למחנה-קיץ "אמונה"
לתלמידות המסיימות ד"בית רבקה" תחיינה
ב"קבלת פנים" לקבוצת אורחים מאנגליא
לקבוצת סטודנטים - מההוספות

עיין בספר
סדרת תורת מנחם - התוועדויות היא סדרת ספרים שבה מופיעים כל המאמרי החסידות והשיחות שנשא הרבי מליובאוויטש בהתוועדויות שהתוועד ברבים, וכן מכתבים שכתב לכלל הציבור.
אודות המו"ל
"ועד הנחות בלה"ק" הוקם בשנת תשמ"א (1981) על-ידי צוות אברכים מוכשרים, במטרה להדפיס ולפרסם את תורתו של הרבי בלשון-הקודש.