בס"ד. ר"ד בעת הסעודות דראש השנה, ה'תשכ"א

רשימה פרטית בלתי מוגה

בליל ב' דובר אודות כוונת הבעש"ט בענין תקיעת שופר שמצינו בסידור אדמו"ר הזקן1.

* * *

יום ב' דראש השנה

א. רש"ג: מובא בשיחה2 שאצל הצמח-צדק הי' ראש-השנה ד' דקות יותר מאשר אצל הבעש"ט, וכל נשיא בדורו הוסיף עוד דקה. ולכאורה, כיון שהבעש"ט הוסיף כבר, מדוע צריך כל נשיא להוסיף עוד?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: כוונת ההוספה מחול על הקודש היא כדי להמשיך קדושת ר"ה והשפעתה על ימות החול. וכיון שהדקה שהוסיף הנשיא שלפניו נתקדשה כבר, לכן יש צורך להוסיף עוד דקה.

*

ב. רש"ג שאל אודות ה"שפיץ" של השברים3 בהתקיעות של כ"ק אדמו"ר שליט"א – על יסוד הנהגת כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע – האם זוהי הוראה לרבים?

כ"ק אדמו"ר שליט"א: כיון שכך נהג אדנ"ע ברבים – הרי זו מסתמא הוראה לרבים.

כ"ק אדמו"ר שליט"א פנה להרבנים המסובים (רש"ז גרליק, רנ"ש ששונקין ורח"ש ברוק), ושאל, איך הם נוהגים ב"שברים". ואח"כ פנה אל הת' הר"ר אליהו לנדא ושאל, איך נוהגים בבית הכנסת של אביו4, והשיב: בלי ה"שפיץ". ושאל: האם זהו ע"פ הוראת אביו? והשיב, שהוא בעצמו הוא הבעל-תוקע. והוסיף (בשם אביו), שזקנו הרה"ג הרה"ח ר' משה יהודה לייב5 – הי' תוקע ארבע קולות.

כאשר אחד הרבנים שאל האם כדאי להנהיג שיעשו השברים כפי שנהוג כאן, חזר כ"ק אדמו"ר שליט"א על הנ"ל, שהנהגת כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע היא הוראה לרבים6. והוסיף שהפלא הוא שאין זה נהוג בשאר החוגים7.